Rodová rovnosť pre rómske komunity

  • Obdobie realizácie: 5/2021 – 4/2024
  • Príjemca: Človek v ohrození, n. o. v spolupráci s organizáciami EsFem a Vyrovnávanie šancí
  • Poskytnuté prostriedky: 186 166 € (EsFem: 40 300)
  • Poskytovateľ: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR
Projekt má za cieľ zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK. Projekt realizuje vzdelávacie aktivity, kampane – diseminačné aktivity a posilňujúce aktivity na podporu dievčat a žien v MRK. Plánované aktivity vychádzajú zo skutočných potrieb žien. Zjednocujúce línie projektu sú viditeľnosť (rómskych) žien, rozvoj priateľstva medzi ženami a odstraňovanie stereotypov (najmä stereotypy v súvislosti s mýtom rodičovstva ako materstva, ženského (ne)priateľstva, náboženského presvedčenia ako bariéry rodovej rovnosti, ...). Výstupy: minimálne 20 workshopov na školách, 4 komunitné workshopy, nástenný kalendár venovaný téme vplyvných rómskych žien a 2 druhy kvartet (kartová hra) s významnými ženami, ako aj výstava výtvarných prác rómskych detí.

Aktivity: 

Projekt sa zameriava na 5 kľúčových oblastí na dosiahnutie pozitívnej zmeny povedomia o rodovej rovnosti (hlavne) medzi ľuďmi z MRK a na zlepšenie situácie rómskych dievčat a žien vo vybraných komunitách.

Vzdelávacie aktivity realizované na základných a stredných školách boli zamerané na problematiku rodovej rovnosti a postavenia rómskych žien na Slovensku (workshopy s deťmi o rodovej rovnosti pri príležitosti MDŽ, IRD a iné).

Kampaň a popularizácia bola zameraná na podporu dôstojnosti rómskych žien a rodovej rovnosti vo všeobecnosti. Aktivity kampane budú spoluvytvárať MRK a deti majoritnej spoločnosti, rómske ženy a dievčatá a širšia komunita. Výstupom budú nástenné kalendáre s portrétmi a príbehmi vplyvných rómskych žien, kvartetá s portrétmi a príbehmi významných žien - svätíc, ale aj výtvarná výstava, semináre a iné.

Priama podpora rómskych dievčat a žien pri presadzovaní rodovej rovnosti v rodine prostredníctvom aktivít venovaných rodičom s bábätkami.

1 2 >