Podpora rodovej rovnosti

  • Obdobie realizácie: 2016, 2017
  • Projekt realizovali: EsFem
  • Poskytnuté prostriedky: 2016: 8000 €, 2017: 5000 €
  • Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
…Svojimi aktivitami projekt vytvára symbolický a reálny priestor pre dievčatá a mladé ženy a podporuje ich právne povedomie v oblasti ľudských práv dievčat a žien, otvára širšie možnosti sebarealizácie bez obmedzovania rodovými stereotypmi, v súlade s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovorom o právach dieťaťa a Pekinskou akčnou platformou
1 2 >