... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Aktuálne info
Aktivity na podporu rodovej rovnosti v roku 2016 PDF Tlačiť
Utorok, 19 Júl 2016 00:00 | Počet zobrazení: 1919

Od júla 2016 do decembra 2016 realizujeme projekt zameraný na implementovanie programov a osvetových aktivít, ktoré zabezpečia elimináciu tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v spoločnosti, so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania.

 

Projekt sa realizuje z Dotácie na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách, vďaka  finančnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
 

Svojimi aktivitami projekt vytvára symbolický a reálny priestor pre dievčatá a mladé ženy a podporuje ich právne povedomie v oblasti ľudských práv dievčat a žien, otvára širšie možnosti sebarealizácie bez obmedzovania rodovými stereotypmi, v súlade s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovorom o právach dieťaťa a Pekinskou akčnou platformou.

Aktivity projektu sú zamerané na dve primárne oblasti: OSVETOVÉ a VZDELÁVACIE aktivity:

 

OSVETA:

Osvetové aktivity sú zamerané na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s rolami žien a mužov v spoločnosti.  Podporia informovanosť verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti a prispejú k rodovej desegregácii vzdelávania a trhu práce. Pripravujeme pre vás:

 

E-magazín : Občasník o rodovej rovnosti

 

Kalendár Významné rodáčky 2017

 

VZDELÁVANIE:

Pripravované aktivity budú venované predovšetkým študentkám a študentom, ale aj učiteľkám a učiteľom. Aktivity prispejú k podpore informovanosti verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti.


Feministická knižnica v Prešove - Knižnica bude otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Bude ponúkať databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, informačné a poradenské služby;

Kvarteto Významné rodáčky - kartová hra a zároveň čítanka z dejín žien, tentokrát zameraná na informovanie o významných rodáčkach z 8 krajov Slovenska.

Prednášky a workshopy na školách - venované rodovej rovnosti, rodovým stereotypom a ich dôsledkom.

 
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti PDF Tlačiť
Piatok, 01 Júl 2016 00:00 | Počet zobrazení: 2130

Obdobie realizácie projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Príjemca: o.z. EsFem

Suma poskytnutých prostriedkov: 236 365 EUR

Pridelené identifikačné číslo projektu: APVV-15-0234

Poskytovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 

Hlavný cieľ projektu:

Identifikovať (z hľadiska etiky starostlivosti) aktuálny stav, perspektívy a potreby v oblasti sexuálnej výchovy na Slovensku s dôrazom na skúsenosti študentiek a študentov, vyučujúcich a rodičov.

 

Čiastkové ciele:

 

1. Identifikovať aktuálny stav sexuálnej výchovy na Slovensku;

2. Identifikovať a eticky analyzovať kľúčové aspekty mediálneho diskurzu o sexuálnej výchove na Slovensku;

3. Identifikovať skúsenosti, potreby a očakávania detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania stredoškolskými študentkami a študentmi;

4. Identifikovať potreby detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania vyučujúcich a rodičov;

5. Identifikovať možnosti školy v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte aktuálneho spoločenského a politického diania s ohľadom na obsahy sexuálnej výchovy vymedzené v slovenských a medzinárodných dokumentoch relevantných v tejto oblasti a kurikulách;

6. Identifikovať a vysvetliť etické problémy v súvislosti so sexuálnou výchovou v kontexte etiky starostlivosti a medzinárodného diskurzu ľudských práv.


 
Projekt Vlastná izba PDF Tlačiť
| Počet zobrazení: 3983

Obdobie realizácie projektu: 1.10.2014 - 31.12.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. G/65/14/90000/4/62Z

 

Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org,
správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk

Viac o projekte a jeho aktivitách sa dočítate na stránkach projektu Vlastná izba.
 
Živá reťaz za lepšie školstvo PDF Tlačiť
Nedeľa, 31 Január 2016 13:46 | Počet zobrazení: 2632

Prídite v pondelok 1. 2. 2016 o 15:30 pred Kolégium podporiť učiteľky a učiteľov. Stretneme sa tam. EsFem ich podporí. Prineste si zošity, ceruzky, perá a iné školské pomôcky.

 

Učitelia sa rozhodli využiť živú reťaz a pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Pomôcky odovzdáme pre sociálnyprešov.

Viac informácií nájdete TU.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 4