Teoretické a metodické materiály,ďalšie aktivity Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2804
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Bez dostatočného teoretického a metodického materiálu nie je možné efektívne pripravovať učiteľky a učiteľov na rodovo citlivú prácu s deťmi. Preto sme sa zamerali v rámci projektu Model rodovo citlivej výchovy aj na vytváranie metodík využiteľných priamo v podmienkach slovenských škôl, ako aj teoretických štúdií a materiálov definujúcich a vymedzujúcich rodovo citlivú výchovu.

V roku 2003 sme vypracovali metodický list o rodovo citlivej výchove ako prevencii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Finančne sa na jeho publikácii podieľalo Metodicko – pedagogické centrum v Prešove.

S podporou Slovensko-českého ženského fondu sme vydali metodický materiál, ktorý je  pod názvom Rodovo citlivá výchova dostupný na stiahnutie na našich web - stránkach.

Autorky a lektorsky sme sa podieľali na realizácii projektov „Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreaming“, ktorú realizuje Centrum rodových štúdií a ďalšie partnerské organizácie s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy EQUAL.

Na základe predchádzajúcej spolupráce s Neziskovou organizáciou Občan a Demokracia a Záujmovým združením žien Aspekt sme boli oslovené ako expertky, lektorky a autorky metodík pre učiteľky a učiteľov v rámci projektu „Ruzovymodrysvet.sk“. s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy EQUAL.V roku 2006 sme intenzívne spolupracovali s českou Žábou na prameni  na realizácii projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi.  Katarína Minarovičová sa aj autorsky a lektorsky podieľala na tvorbe metodickej príručky

Ako autorky (Bosá – Minarovičová) kapitol venovaných rodovej rovnosti vo výchove a metodík k nej sme sa podieľali na metodickej príručke Sexuálnej výchovy a pracovných listoch sexuálnej výchovy, ktoré v roku 2007 vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.Ďalšie aktivity:Pre napĺňanie cieľov projektu Model rodovo citlivej výchovy sme nadviazali spoluprácu s umeleckou skupinou Aktivna Gruppa. Viktor Szemzö a Lukáš Kodoň pre nás vytvorili sériu fotografií bábiky Barbie, ktoré sme použili pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Po prvý raz v rámci Dňa zdravia na SPŠCh v Bratislave. Autorská dvojica tému spracovala aj ako videoprojekciu pod názvom „Better Woman“. Je venovaná širšiemu chápaniu problematiky násilia páchaného na ženách a mýtu krásy. Po prvý raz bola verejne prezentovaná na Noci čarodejníc, ktorú zorganizoval Slovensko – český ženský fond.

Spoločne sme pripravili aj rovnomenný projekt, ktorý bude využívať aj dramatické postupy.  Veľmi sa tešíme na jeho realizáciu.... A ďalej ...Zo základov Modelu rodovo citlivej výchovy vzišli aj ďalšie projekty:

Model rodovo citlivej výchovy chlapcov je špecificky venovaný eliminácii predsudkov, ktoré spájajú mužskosť s agresivitou, emocionálnou menejcennosťou, prehnanou súťaživosťou a podobne. Súčasťou projektu je podpora ideálu aktívneho otcovstva. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na chlapcov a mladých mužov.

Vlastná izba je projekt venovaný posilňovaniu dievčat a mladých žien, zvlášť študentiek „mužských“ odborov. Je zameraný na podporu a rozširovanie priestoru pre ženy, posilňovaniu priateľstiev medzi ženami a prekonávaniu bariér, ktoré na trhu práce spôsobujú rodové stereotypy.... máte záujem nás podporiť, alebo spolupracovať? Napíšte nám. Tešíme sa na vás.Ďakujeme všetkým donorom, partnerským organizáciám, učiteľkám a učiteľom, s ktorými sme sa pri tejto práci stretli, ale hlavne dievčatám a chlapcom za ich záujem, inšpirujúce otázky a skvelé diskusie.Výstupy z projektu: štúdie a metodiky si môžete stiahnuť na našich webových stránkach v sekcii „Na stiahnutie - Rodovo citlivá výchova“.

Fotografie z našich podujatí si môžete pozrieť  v sekcii „EsFem - Fotky“.