Model rodovo citlivej výchovy Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2502
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Dlhodobý projekt, ktorý jej jedným z dôvodov existencie občianskeho združenia EsFem.

Od začiatku svojej činnosti je rodovo citlivá výchova a feministická pedagogika ústredným prostriedkom eliminácie rodových stereotypov a presadzovania rodovej rovnosti, ktoré sa snažíme rozvíjať.Prostredníctvom mnohých projektov, s podporou rôznych donorov (pozri sekciu „partneri“) sme sa snažili vytvoriť vyvážený prístup zahŕňajúci pedagogickú prax, výskum, teoretické štúdium, pedagogickú prípravu vyučujúcich a tvorbu metodických postupov.Začiatky:Počiatky aktivít realizovaných v rámci projektu Model rodovo citlivej výchovy vychádzajú z našich pedagogických skúseností a zameriavali sa priamo na prácu s deťmi v školách.

Ponúkali sme prednášky pre deti, ktoré bolo možné zakomponovať priamo do hodín etickej výchovy, občianskej výchovy, náuky o spoločnosti a náboženskej výchovy.

Prednášky (boli to skôr interaktívne dielne) sme zameriavali na zviditeľnenie rodových stereotypov v spoločnosti a posilnenie schopnosti detí ich identifikovať a kriticky spracovať tak, aby bolo možné predchádzať ich negatívnym dôsledkom.

Orientovali sme sa hlavne na prevenciu násilia v párových vzťahoch, prevenciu porúch prijímania potravy  ako dôsledku mýtu krásy, podporu partnerského spôsobu spolužitia a podobne.

Súčasťou každej hodiny bolo aj prehĺbenie právneho vedomia detí, predovšetkým s ohľadom na Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Prednášky pre deti sme realizovali v rámci projektov Spoločne proti násiliu, Eliminácia rodových stereotypov a Deň zdravia na SPŠCh v Bratislave, Rodovo citlivá výchova Chlapcov,  ktoré podporili ETP Slovensko, Ekopolis, NPOA, NOS-OSF, Nadácia pre deti Slovenska, Slovensko-český ženský fond.Spôsob našej práce s deťmi a mladými ľuďmi, bol v roku 2000 na Informačnom fóre Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod názvom „Ľudské práva dievčat a žien“ zaradený medzi odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.Celkovo sme doteraz zrealizovali 174 prednášok / workshopov, ktorých sa zúčastnilo 3 546 detí.a