Ciele projektu Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2777
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Rešpektujúc skutočnosť, že rodový výskum a rodová senzibilizácia sú kľúčovým prostriedkom na znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie v záujme dosiahnutia rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce, rozhodli sme sa uplatniť tento prostriedok aj v našom projekte, ktorý chce prispieť k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity starších žien. Vytýčili sme si za cieľ:

A. Uskutočniť sériu výskumných akcií, ktorá by odstránila medzery v poznaní pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity. Spoznať postoje spoločnosti k starším, s dôrazom na postoje voči ženám v staršom strednom a staršom veku a k ich uplatneniu na pracovnom trhu. Disemináciou výskumných zistení prispieť k verejnej diskusii, ktorá by napomohla narušeniu predsudkov vo vzťahu k ženám v staršom strednom a staršom veku. Zvýšiť citlivosť verejnosti na rodové a vekové aspekty rovnosti príležitostí a propagáciou vzorov dobrej praxe poukazovať na to, že rodovo a vekovo citlivý prístup k ženám v staršom strednom a staršom veku je na prospech komunity, firmy i žien samotných.

B. Opierajúc sa o výsledky výskumov v rámci projektu, vyškoliť aktérky a aktérov, ktorí majú dosah na zmenu postavenia žien v staršom strednom a staršom veku na trhu práce (sociálni partneri, členovia lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, zamestnávatelia).

C. Vyškoliť profesionálky a profesionálov mediálnej a marketingovej komunikácie tak, aby prezentovali problematiku pracovnej aktivity žien rodovo a vekovo citlivým spôsobom.

D. Uskutočniť sociálnu kampaň, ktorá by vyvolala verejnú diskusiu a prispela k narušeniu predsudkov zamestnávateľov i širšej verejnosti vo vzťahu k práci žien v staršom strednom a staršom veku; ako aj k posilneniu sebavedomia žien, aby sa chceli a vedeli uchádzať o svoje práva.