Plus pre Ženy 45+ Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2438
(Odstraňovanie bariér pracovnej aktivity starších žien – cesta k rodovej rovnosti)
Júl 2005 – Marec 2008
Projekt realizovaný vďaka podpore z EÚ a Štátneho rozpočtu SR v rámci ESF, Iniciatívy EQUAL


Projekt realizuje partnerstvo 45+ :

Inštitút pre verejné otázky

EsFem

Hlava 98

Agentúra FOCUSProjekt si kladie za cieľ prispieť k zlepšeniu podmienok pre uplatnenie žien v staršom strednom a staršom veku na trhu práce. Partnerstvo sa sústredí na vytvorenie podmienok, ktoré prispejú k zmene v tejto oblasti. Využijúc odborný potenciál partnerstva sme sa sústredili na identifikáciu bariér a stimulov pre zamestnanie žien v staršom strednom a staršom veku. Na základe zapracovania zistení z výskumných aktivít budú zostavené moduly rodovo a vekovo citlivého vzdelávania pre aktérov ovplyvňujúcich situáciu na trhu práce. Vzhľadom na potrebu zmeny postojov verejnosti – najmä elimináciu spoločenských predsudkov vychádzajúcich z rodových a vekových stereotypov – venuje projekt veľkú pozornosť aj senzibilizácii reklamných a mediálnych tvorcov. Sociálna kampaň bude iniciovať verejnú diskusiu, čím prispeje k zvýšeniu rodovej citlivosti a k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity žien v staršom strednom a staršom veku na trhu.