Credu - o projekte Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2857
CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
 

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV-0726-07 

Začiatok riešenia projektu: 1. 9. 2008

Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2010  

 

Výskumný tím

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD. (vedúca výskumu)

Mgr. Monika Bosá, PhD.

Mgr. Dávid Bosý

Mgr. Martin Béreš

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.

Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.

Mgr. Katarína Minarovičová

Anotácia projektu 

Projekt CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl je zameraný na rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku, identifikáciu možných oblastí intervencie s cieľom prehĺbenia rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní, ako aj na posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku.

 

Projekt CREdu predstavuje jedinečnú možnosť  "prvého vhľadu" do situácie a môže byť prínosom pre založenie a ďalšie rozširovanie a prehlbovanie poznatkovej bázy v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce a v procese prípravy na povolanie.

 

Výsledky projektu - zdrojové informácie, poznatky a dáta, sa budú môcť využiť pri zavádzaní rodovej rovnosti v školstve na Slovensku a pri postupoch, projektoch a opatreniach zameraných na rodovú desegragáciu zamestnaní, či už s využitím plánov rodovej rovnosti na pracoviskách, alebo metódy gender mainstreamingu, prípadne ďalších.

 

Ciele projektu
  1. Rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku
  2. Identifikácia možných oblastí intervencie v prospech rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní.
  3. Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnsoti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku (dve špecializované pracoviská v Bratislave a v Prešove), špecializovaná odborná knižnica v Prešove.