Naša ponuka Tlačiť

Aktivity, ktoré realizujeme a ponúkame:

  • prednášky a workshopy na školách v SR zamerané na elimináciu rodových stereotypov
  • semináre pre učiteľky a učiteľov venované problematike rodovo citlivej výchovy pod názvom Model rodovo citlivej výchovy
  • rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia a procesu
  • rodový výskum a rodové analýzy
  • analýzy o situácii v oblasti rodovej rovnosti v SR
  • vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender mainstreaming, gender equality planning)
  • odborné konzultácie a prednášky (ľudské práva žien, gender mainstreaming, rodovo citlivá výchova, rodová rovnosť, rovnosť príležitostí žien a mužov, aktívne otcovstvo, materstvo, rodová rovnosť na trhu práce)