... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Projekty
CREdu - galéria PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 13:51
{phocagallery view=categories|categoryid=1}

 

{phocagallery view=categories|categoryid=2}

 
Credu - výstupy z projektu PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 13:48
Správy o riešení projektu

Správa o riešení projektu v roku 2008 (.pdf)

Správa o riešení projektu v roku 2009 (.pdf)

 


 
Credu - o projekte PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 13:45
CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV-0726-07

Začiatok riešenia projektu: 1. 9. 2008

Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2010

 

Anotácia projektu

Projekt CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl je zameraný na rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku, identifikáciu možných oblastí intervencie s cieľom prehĺbenia rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní, ako aj na posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku.

 

Projekt CREdu predstavuje jedinečnú možnosť  "prvého vhľadu" do situácie a môže byť prínosom pre založenie a ďalšie rozširovanie a prehlbovanie poznatkovej bázy v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce a v procese prípravy na povolanie.

 

Výsledky projektu - zdrojové informácie, poznatky a dáta, sa budú môcť využiť pri zavádzaní rodovej rovnosti v školstve na Slovensku a pri postupoch, projektoch a opatreniach zameraných na rodovú desegragáciu zamestnaní, či už s využitím plánov rodovej rovnosti na pracoviskách, alebo metódy gender mainstreamingu, prípadne ďalších.

 

Ciele projektu
 1. Rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku
 2. Identifikácia možných oblastí intervencie v prospech rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní.
 3. Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnsoti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku (dve špecializované pracoviská v Bratislave a v Prešove), špecializovaná odborná knižnica v Prešove.

 
Aktívne Rómky - hľadanie koreňov PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 13:21
 

Projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci grantového kola Rovnosť šancí 2009

Trvanie projektu: 01.01.2010 - 31. 12. 2010

 
Ciele projektu
 1.  Identifikovať  obsah  rodových stereotypov a  bariér občianskej participácie rómskych žien 

2.  Podporiť  sebavedomia rómskych žien a ich aktivizačný potenciál prostredníctvom zviditeľnenia historicky významných rómskych aktivistiek

 

3.  Zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách rómskych žien v minulosti a v dôsledku toho eliminovať rodové a etnické  stereotypy

  

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú Rómske ženy z prešovského kraja. Projekt je zameraný predovšetkým na zvýšenie sebavedomia a aktívneho potenciálu rómskych žien s cieľom zvýšenia ich občianskej participácie a identifikáciu jej bariér prostredníctvom odhalenia obsahu rodových stereotypov v rómskej etnickej skupine.

 

V najširšom zmysle slova je cieľovou skupinou projektu aj širšia verejnosť a majoritná spoločnosť. Pretrvávajúce stereotypy predovšetkým v majoritnej populácii sú zdrojom znovuobnovujúcich sa bariér pre sebauplatnenie a občiansku participáciu rómskych žien. Preto nie je možné efektívnu zmenu dosiahnuť bez pôsobenia na verejnosť.

 

„I utlačovaní sú aktérmi, ale pretože si tento fakt neuvedomujú, svoj vplyv uplatňujú len váhavo a neefektívne“ (Paul Freire) 

 

Citát Paula Freireho priamo odkazuje na problém, ktorému rómske ženy na Slovensku (podobne ako v okolitých krajinách) čelia, ale zároveň aj na jednu z možností jeho riešenia.

Predložený projekt priamo reaguje na Freireho slová a zameriava sa na nasledujúce riešenia nízkej participácie rómskych žien na „veciach verejných“, ale predovšetkým na prekonávaní svojej situácie vlastnými silami a z vlastných životných skúseností nasledovne:

 

1. časť projektu je zameraná na výskumné aktivity s cieľom identifikovať špecifické obsahy rodových stereotypov v rámci rómskej populácie (nie je možné aplikovať majoritné obrazy žien na špecifickú situáciu Rómiek, zvlášť ak uvážime heterogenitu rómskeho etnika) a (aj) z nich vyplývajúce bariéry aktivizmu rómskych žien - vonkajšie aj vnútorné.

 

2. časť projektu sa sústreďuje na posilnenie uvedomenia si vlastného potenciálu rómskych žien poukázaním na tradíciu aktivizmu Rómiek v minulosti. Táto časť projektu predstavuje popularizačné a vzdelávacie aktivity. Domysliac Freireho slová: chceme zvýrazniť skutočnosť, že rómske ženy boli a  SÚ aktérkami sociálnych zmien.

 

Výskum

 

Výskum je naplánovaný ako základný výskum a z toho vyplýva aj metodológia: Pôjde o kvalitatívny výskum realizovaný ako akčný výskum metódou fokusových skupín, založený na východiskách rodovo citlivého výskumu.

 
Vzdelávacie a popularizačné aktivity

 

Vzdelávacie a popularizačné aktivity sú zamerané na dva úzko prepojené ciele:

Podpora sebavedomia a aktivizačného potenciálu rómskych žien prostredníctvom poukázania na historicky významné Rómky aktivistky, ale zároveň eliminácia predsudkov o rómskej etnickej skupine v majoritnej populácii tým istým prostriedkom – zviditeľnením historicky významných rómskych aktivistiek.

Vzdelávacie aktivity sú založené na tvorbe informačných materiálov s cieľom popularizácie tradície aktivizmu rómskych žien didakticky spracované tak, aby oslovili nie len rómske ženy, ale aj mužov a širšiu verejnosť.

 

Pri realizácii projektu spolupracujeme s našou partnerskou organizáciou: Inštitútom edukológie a sociálnej práce Prešovskej Univerzity.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 9