... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Projekty
Fázy projektu PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 15:09

Projekt pozostával z 3 fáz:

1. Prieskum vnímania mužskosti medzi chlapcami (2 časti: dotazníkové šetrenie a obsahová analýza slohových prác)
2. Tvorba vzdelávacieho modulu (metodiky a texty využiteľné pri práci s chlapcami)
3. Odskúšanie modulu (realizácia prednášok s využitím navrhovaných metodík a postupov)

 
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 15:08

1. 9. 2005 -  31. 8. 2006
(projekt podporil Slovensko-český ženský fond)
V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku.“  Autorka, francúzska expertka Rachel Silvera, zaradila projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.
Projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov bol koncipovaný ako pilotný. Bol realizovaný na konkrétnej vybranej strednej škole v spolupráci s učiteľom, s ktorým sme mali v minulosti pozitívne skúsenosti. Na hodinách etiky.


Zameranie projektu

Projekt bol zameraný na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s mužskosťou, ktoré môžu predstavovať bariéru plnohodnotného a všestranného rozvoja osobnosti chlapcov. (Rodové stereotypy vychádzajúce z tradičnej predstavy o mužskosti, predstavujú komplex neformálnych, alebo zamlčaných „zákazov a príkazov“ obmedzujúcich chlapcov a mužov hlavne v oblasti vytvárania priateľských a partnerských vzťahov, sebapoznania a pozitívneho sebavyjadrenia).


Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvorenie takých pedagogických postupov, ktoré podporujú u chlapcov práve tieto oblasti rozvoja osobnosti, eliminujú agresivitu a podporujú prvky starostlivosti.Primárnou témou bola podpora starostlivosti u chlapcov v najširšom zmysle slova. Vzdelávací modul vyústil do tém otcovstva, ako plného rodičovstva a prevencie násilia v párových vzťahoch.


 
Teoretické a metodické materiály,ďalšie aktivity PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 15:05

Bez dostatočného teoretického a metodického materiálu nie je možné efektívne pripravovať učiteľky a učiteľov na rodovo citlivú prácu s deťmi. Preto sme sa zamerali v rámci projektu Model rodovo citlivej výchovy aj na vytváranie metodík využiteľných priamo v podmienkach slovenských škôl, ako aj teoretických štúdií a materiálov definujúcich a vymedzujúcich rodovo citlivú výchovu.

 
Rozšírenie: dôraz na multiplikátorky a multiplikátorov: PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 15:04

Napriek tomu, že naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola veľmi úspešná, uvedomovali sme si jednorazový dopad našich aktivít. Bez priameho a dlhodobého kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi nie je možné dostatočne reflektovať spätnú väzbu a prispôsobovať ponuku potrebám, ktoré deti a mladý ľudia považujú za aktuálne.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 9